اخلاق

 اخلاق و اخلاقیات (Basic)

 – اخلاق چیست ؟

 برای یک موضوع ذهنی به عنوان اخلاق، مردم مطمئناً اعتقاد قوی در مورد اینکه درستی و نادرستی و باید وها و نباید ها دارند. با این حال حتی اگر اخلاق بتواند از فرد به فرد و فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت باشد، ولی نباید نادیده گرفت که آنچه امروزه با نام اخلاق می شناسیم ریشه در احساسات اولیه انسانی دارد. ممکن است اخلاق را یک ورزش شناخته شود، اما بیش از آن تلاش برای ایجاد حس غرایز ما است.

 

بدون نظر

جواب دادن