اقتصاد رفتاری

چرا انسان اغلب فکر می کند که می داند چه چیز می خواهد، ولی در عمل از خرید و انتخاب های خود نا امید می شود؟

مطالعات اقتصاد رفتاری(Behavioral Economics) به چگونگی غیر منطقی مبهم بودن بشر در انتخاب هایش می پردازد.

در اقتصاد رفتاری(Behavioral Economics)  بینش انسان را نسبت به  راه های عجیبی که هر کدام می تواند راهنمای هیجانها و الگوهای فکری او باشند، روشن می کند، تا انسان به سمت  تصمیمگیری درست و قابل پیش بینی هدایت شود و در نهایت انتخاب ها و تصمیماتی درست در زندگی داشته باشد.

1 نظر

Comments are closed.