حافظه
حافظه انسان را می سازد. اگر کسی به یاد نیاورد که چی کسی ، اهل کجا و چه کاره است، دیگر نمی تواند زندگی خود را مدیریت کند. دو حافظه مهم در انسان وجود دارد . حافظه ای که اطلاعات حال ما را در خود ذخیره می کند. مانند کلماتی که به تازگی شنیده شده ، که حافظه کوتاه مدت نامیده می شود. در حالی که برای یاد آوری وقایع گذشته از حافظه دراز مدت استفاده می شود. چه چیز حافظه را ضعیف و پیر می سازد؟ انسان هر چه از ذهنش استفاده نکند، حافظه دچار ضعف بیشتر می گردد.بنابراین با خواندن مقالات و حل مسأله می توانحافظه خود را جوانتر و قوی تر نگاه داشت.

بدون نظر

جواب دادن