دیدگاه های شخصی (Personal Perspectives)

 دیدگاه های شخصی چیست؟

هر انسانی در طول زندگی خود، برای حفظ تعادل روانی اش تلاش می کند، او در مقابل اتفاقات خوشایند و ناخوشایندی  مانند شادی ها ، غم ها ، پیروزی و شکست ها و …  باید مبارزه کند تا بتواند تعادل روانی خود را حفظ سازد.

از تعدادی از مردم خواسته شد تا با اشتراک گذاشتن تجربه های تلخ و شیرین خود و نوع مواجهه و انعطاف پذیری شان ، بنویسند. مطالب ارسال شده نشان می دهد که انسانها برای برخورد با هر تجربه رفتاری یکسان ندارند و دیدگاه فرد در نوع تصمیمش اثر دارد.

 

 

بدون نظر

جواب دادن