رویاهای میان تجربه های انسانی شخصی ترین و مرموزترین، و همچنین  بسیار زودگذر هستند. خاطرات ما از رویاها عمداتاً ناقص اند. شما ممکن است با شدت از خواب بیدار شوید در حالی که خاطراتی روشن از رویایتان و احساسات قوی حاصل از آن را به خاطر دارید، اما تنها چند دقیقه بعد خاطرات و احساسات به سرعت از بین می روند. بسیاری از تجربیات خواب و رویاهایمان را از یاد می بریم و در حافظه ما به درستی ثبت نمی شود . گمان می رود که این خواب ها قبلاً در جایی از ذهن ما بودند. کشف رویاها جذاب و فریبنده هستند.  درک الگوها و تم ها که در خواب سراسر فرهنگ ها و سنین ظاهر می شوند و ما  در مورد هدف رویاها  در زندگیمان می اندیشیم. آیا تا کنون فکر کرده اید که واقعاً دانشمندان چگونه به مطالعه رویاها می پردازند؟ این تلاشی سخت بوده است، که طی نسل ها بسیاری از تحقیقات علمی تکامل یافته اند. امروز، توانایی ما برای جمع آوری و تفسیر اطلاعات علمی در مورد رویاها در مسیری هیجان انگیز در حال رشد است تا به عنوان فن آوری جدید مجالی برای مشاهده  رویاهایمان باشد.

ما می توانید با روش های مختلفی به مطالعه علمی ، به رویاها بیانیشیم. یکی از روش های بررسی رویاها شامل مطالعه محتوای ، احساسات، تصاویر و اتفاقاتی که در رویا رخ  داده ، و آشکار شدن محتوای درونی رویا است. یکی دیگر از جنبه های تحقیقات بر خواب ، فعالیت مغز و بدن در حالی که خواب رخ می دهد. با پرسش های علمی که به بررسی محتوای رؤیا و مکانیک رویا می پردازد. در طول تاریخ بشر، مردم به دنبال تجزیه و تحلیل، تفسیر، و رمزگشایی رویاها بودند. فرهنگ های باستانی اغلب رویاها را به عنوان ارتباطات عرفانی و الهی دانسته و مفسران ،پزشکان و حکما بر ترجمه رویاها اعتماد می کردند.

دانشمندان کلاسیک از جمله افلاطون و ارسطو تفسیر رویاها را تمایلات ناخودآگاه می دانستند. مطالعات قرن نوزدهم و بیستم روانکاوی عمیقاً بر روی تعبیر خواب  کاووش کرد. آنان  رویاها را نتیجه ضمیر ناخود آگاه می دانستند که در رویا ظاهر می شوند. دانشمندان قرن بیستم با استانداردهای جدید، علمی و دقیق، و با استفاده از روش های آماری و تجربی به مطالعه رویاها ، و تجزیه و تحلیل محتوای آنان پرداختند. تحقیقات علمی درباره رویا و خواب که بر پایه جمع آوری اطلاعات در مورد رویاها انجام شد. این روش با استفاده از گزارشات رویا و مجلات رویا عنوان پایه ای برای تحقیقات علمی امروز قرار گرفت که هنوز هم به طور فعال در حال استفاده است.

 به تدریج رویاها تحت شرایط کنترل شده آزمایشگاهی  انجام شده، اغلب کسانی که به خواب رفتند را در فواصل مشخص بیدار می کردند تا اطلاعات رویا آنها بازیابی شود. این روش از مطالعه دانشمندان به ایجاد ارتباط بین ویژگی های رویاها و مراحل خاص دو خواب REM و خواب NON-REM ، و تجارب خواب با فعالیتهای عصبی خاص صورت گرفت. دانشمندان همچنین از گزارش رویاها توسط افراد متفاوت در خواب طبیعی  نیز همزمان استفاده می کردند.از این طریق دانشمندان اطلاعات غنی درباره محتوا، احساسات موجود در رویاها جمع می کردند. رویاهایی مانند در حال سقوط، در حال تعقیب، در حال پرواز، آمادگی برای یک امتحان. این  رویاها ، از شایع ترین رویاها است که در میان مردم از فرهنگ های گوناگون رخ می دهد.

 طبق گزارشات دریافتی دانشمندان درباره رویا ، انسان ظرفیت آن را دارد که رویاهای پیوسته و تسلسل وار، از کودکی تا بزرگسالی ببیند. همچنین طبق گزارشات، رویای مردان و زنان و ارتباط خواب و بیداری آنان در فرهنگ های مختلف گوناگون است. اینکه کابوس انسان در خواب به تجارب بیداری زندگی مربوط می شود و استرس، تروما، و ترس در فرد ایجاد می کند. دانشمندان برای چندین دهه تنها قادر به پاسخ برخی از سوالات درباره رویاهایی بودند که گزارش شده بود. در سال 1950 برای اولین بار مطالعات خواب با استفاده از نوار مغزی (EEG) انجام شد که در مورد فعالیت مغز درخواب اطلاعات دقیق دریافت شد. دانشمندان  فعالیت مغز را در طول خواب بررسی می کردند. مطالعات EEG منجر به شناسایی مراحل مختلف خواب، از جمله خواب REM، که مغز در این مرحله از خواب بسیار فعال و متغیر آن است. تحقیقات خواب REM با استفاده از EEG دانشمندان را قادر ساخت تا برای اولین بار ارتباط بین خواب REM و خواب را پیدا کنند.آن هم زمانی که بیمار خواب بود.مشاهده شبکه فعال از مغز و برقراری ارتباط در طول خواب کشف جدیدی بود.تا ابزار تصویربرداری دقیق تری همچون FMRI، با گرفتن اطلاعات در مورد فعالیت عصبی مغز در خواب و تصویربرداری مغناطیسی کارکردی (FMRI)،  می تواند سطح اکسیژن خون، جریان خون را در سراسر مغز مشخص نماید. هر چه مغز فعال تر می شد، سطوح بالاتر در مغز شکل می گرفت، نیاز به اکسیژن بیشتر و جریان خون بیشتر می شد.

پژوهش با استفاده از تکنیک های مغز تصویربرداری اجازه داده است تا دانشمندان به کشف یک طیف گسترده ای از نظریه هایی  در مورد هدف و عملکرد خواب داشته باشند. نظریه هایی مانند این که رویاها یک فرمت از بیداری انسان هستند، یا رویاها یک فضای تمرین برای ذهن است تا به طور بالقوه، تهدید ها و یا موقعیت های بیداری زندگی دشوار را تجربه کند، و یا  رویاها راه مغز را  مشخص می کنند و تکانه های الکتریکی آن را در طول خواب تولید می کنندو…

تصویربرداری از مغزبه دانشمندان را قادر ساخت تا به کشف نقش احتمالی رویاها در ساخت حافظه پی ببرند. مطالعات اخیر با استفاده از تکنیک تصویربرداری مغز، دانشمندان با اطلاعات جدید در مورد ویژگی رویای شفاف تحقیق می کنند. در این نوع رویا بییننده ، از بودن در خواب آگاه است، و می تواند دستکاری و کنترل در رویاهای خود داشته باشد.

برخی از آخرین تحقیقات رویای ترکیبی از تصویربرداری از مغز با گزارش رویای بررسی دو فعالیت عصبی و محتوای رویا را نشان می دهد. برخی از محققان بر این نظرند که رویا با استفاده از یک تکنیک  قابل رمزگشایی عصبی است، و حتی پیش بینی تصاویر بصری در خواب،  می تواند بر اساس مشاهدات برخی از فعالیت مغز امکان پذیر باشد.

رویاهای یک منطقه  مهمی از تحقیق و پژوهش برای دانشمندان هستند. چرا که پاسخ بسیاری از سوالات اساسی و مهم در مورد خواب، بی جواب مانده است. هنوز برای دانشمندان، رویاها، محل تحقیق وسوسه انگیزی است.

بدون نظر

جواب دادن