شادی 

 هنر شادی

تحقیقات در مورد چگونگی افزایش احساس مثبت و سرمایه گذاری بر نقاط قوت خود را در سال های اخیر گسترش یافته که با نام جنبش روانشناسی مثبت گرا شناخته شده است. این جنبش پدیده‌های روان‌شناختی به  مطالعه  تجربیات انتزاعی مثبت، مانند شادی، سعادت و خوش بینی گرفته تا بررسی ویژگی‌های شخصیتی، نهادهای مثبت که می‌توانند  انسانی مسوول و شهروندی سالم  را پرورش دهند، می پردازد. این تفکر می گوید که همه در شرایط مطلوب و آفتابی پا به دنیا نمی گذارد اما باید یاد گرفت، تا چگونه برای زندگی خود معنا و رضایت ایجاد نمود.

 

بدون نظر

جواب دادن