همه چیز درباره شخصیت

سوال هایی درباره شخصیت انسان مطرح است. آیا می توانید افراد را تغییر دهید؟ چگونه می توانید دیگران را درک کنید؟ چه تفاوتی بین رفتار طبیعی و پاتولوژیک است؟
شخصیت فرد به قدری فراگیر و پیچیده است که گاهی یک تناقض آشکار بالینی است. ارزیابی شخصیت کار سخت و غیر ممکنی به نظر می رسد.

بدون نظر

جواب دادن