فلسفه

 یافته های جدید در روانشناسی و علوم اعصاب به گونه ای بوده که فلاسفه نیز با پرسش های بزرگی مانند رابطه بین ذهن و بدن، و ماهیت آگاهی، اراده ،  احساسات و … وارد این عرصه شدند.

برخی مسائلی مانند اراده آزاد منعکس کننده، خلق و شخصیت انسان است. حتی چیز هایی که باعث شادی  یا ناراحتی می شوند، و همه اینها جایی را برای علم فلسفه باز کردند.

 

بدون نظر

جواب دادن