محیط 

 محیط من یعنی فضایی که بشر در آن زندگی می کند. رانندگی اتومبیل و زندگی در آپارتمان های بلند تجارب نسبتاً جدیدی برای نوع بشر است و بشر پیوسته درصدد تطبیق این دنیای جدید با خود بوده است. روانشناسی محیطی به بررسی چگونگی فضاهای فیزیکی، و تاثیر گذاری آن در انسانها می پردازد.

متخصصان بررسی همه جانبه ای از محیط طبیعی که با معماری طبیعت بنا شده، و زندگی ساخت بشر نموده اند و تأثیرات هر کدام را بر روان انسانی مورد تحلیل قرار دادند.. روانشناسان محیط زیست در حال توسعه مطالعات در مورد موضوعاتی مانند طرح استرس در مناظر شهری و اثرات درمانی طبیعت بر کودکان هستند.

 

بدون نظر

جواب دادن