معنویت

معنویت برای هر کس به گونه ای بیان می شود. برخی، آن را در دین و مناسک دینی سازمان داده اند مانند رفتن به کلیسا، کنیسه، مسجد، و غیره. گروهی نیز آن را امری شخصی می دانند. برخی کسب معنویت را از راه  ارتباط با افراد و شخصیت های معنوی می دانند مانند  یوگا، مدیتیشن، انعکاس ساکت و آرام، و یا حتی پیاده روی های طولانی.

تحقیقات نشان می دهد که حتی شک نمی تواند احساس فرد را خاموش سازد. مغز به عنوان پردازش کننده تجربیات حسی، به طور طبیعی برای هر چیزی که حس می کند به دنبال معنا در آن الگو می گردد.

وجود پدیده هایی تحت عنوان ناهماهنگی شناختی نشان می دهد که انسان زمانی که به چیزی اعتقاد دارد سعی خواهد کرد از هر چیزی که با تفکر و اعتقاد او تضاد است ، پرهیز کند.

 

بدون نظر

جواب دادن