نژاد و قومیّت 

درک نژاد و قومیت

نژاد و قومیت نقش محوری در زندگی ما بازی می کنند. در اطراف جوامع ساخته شده ،هویت نژادی و قومی وجود دارد. قومیت با شیوه های فرهنگی مانند غذای ، زبان و پرستش رابطه داشته باشد. که بخشی ازآن  ممکن است، پیامدهای مثبت و بخشی نیز پیامد های منفی اجتماعی داشته باشد. ممکن است یک رفتاری در یک قوم مثبت و در قومی دیگر منفی باشد یا حتی قانون رسمی آن را نپذیرد.

 

بدون نظر

جواب دادن