والدین 

 همه چیز درباره والدین

والدین سرمایه گذاران دراز مدت هستند. اگرچه با توجه به تنش فرهنگ معاصر ، شادی زوج از اینکه پدر و مادر خواهند شد، کاهش یافته است. پدر و مادر شدن یکی از با ارزشترین کار زندگی انسان است. پدر و مادر تاثیری عظیم در همه مراحل رشد، بر کودکانشان دارند. حتی پس از ورود کودکان به مدرسه آنان همچنان نقش ویژه ای دارند. به دلیل همین تأثیر گذاری است که والدین از همان ابتدا ، باید وجود فرزند خود را بپذیرند و به نوعی شروعی خوب داشته باشند تا در طی مراحل رشد کودک بتوانند این احساس خوب را نگاه داشته و ادامه دهند. پدر و مادر رابط میان کودکان با جهان پیرامون هستند و آنان را برای حضور در این دنیا آماده می سازند. از نگاه والدین به نظر می رسد جهان به سرعت در حال تغییر است اما نیازهای رشد کودک به عنوان علم مشخص باقی مانده و نسبتاً پایدار است.

 

 

بدون نظر

جواب دادن