کمک به خود

کمک به خود، کمک می کند!

بسیاری از انسانها آرزو دارند که خصوصیات منفی خود را اصلاح کنند، هر چند بسیاری از عادات منفی در انسان ریشه دوانده و برای تغییر به زمان بیشتری نیاز است، وحتی بسیاری از ویژگی های شخصیتی هسته ای خاص در افراد تغییر ناپذیرمی باشند. اما حتی قدیمی ترین عادات و صفات شخصیت را می توان با تلاش و اراده به درجات دیگری رساند.

بدون نظر

جواب دادن